برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : امير بزرگواري

عنوان : «اثر بخشي آموزش شناختي رفتاري مديريت خشم بر پرخاشگري و بهبود روابط والد-فرزندي مادران مناطق محروم شهر مشهد»

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد مشاوره خانواده

زمان : روزدو شنبه مورخ  1403/1/20 ساعت:8

MR. BOZORGHVARI