برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : فاطمه خسرواني فراهاني

عنوان : «بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با ادراك درد و خستگي مزمن در بيماران ام اس :نقش ميانجي سيستم بازداري فعال سازي رفتاري و سيستم حساسيت پردازش حسی»

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد روان شناسي

زمان  : روز دوشنبه  مورخ  1403/2/3 ساعت: 10

ms. khosravani