برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  روهينا جامي

عنوان : “ رابطه محيط حامي خودمختاري با تعهد…"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، روانشناسی تربیتی

زمان : ساعت 13:00      روز چهارشنبه 1400/07/28

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر مريم بردبار      

استاديار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد مشاور

دكترحسين كارشكي 

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترسيدمحسن اصغري نكاح 

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي 

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكترسيد علي كميايي                 

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي