پنل های تخصصی هجدهمین همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا

با همکاری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان پنل:

هویت و چیستی برنامه درسی و آموزش در ایران در عصر پساکرونا

اعضای پنل:

دکترمهری اعزازی

دکتر احمدرضا اقتصادی

دکتر بهروز مهرام

دکتر منیره صالحی

دکتر جواد اکبرزاده

دکتر مرضیه کهندل

خانم ثریا مطهرنیا

خانم رقیه فیضی

خانم ملیحه گلمکانی

خانم لیلا محمدزاده

خانم عطیه منصوری

پنل های تخصصی هجدهمین همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا

با همکاری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان پنل:

هویت و چیستی برنامه درسی و آموزش در ایران در عصر پساکرونا

اعضای پنل:

دکترمهری اعزازی

دکتر احمدرضا اقتصادی

دکتر بهروز مهرام

دکتر منیره صالحی

دکتر جواد اکبرزاده

دکتر مرضیه کهندل

خانم ثریا مطهرنیا

خانم رقیه فیضی

خانم ملیحه گلمکانی

خانم لیلا محمدزاده

خانم عطیه منصوری