کارگاه های تخصصی هجدهمین همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان:

هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا

با همکاری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

◻️محور کارگاه:

چالش های نظری و عملی و فرصت های آموزش مجازی

◻️عنوان کارگاه:

آزمون های Open-Book الکترونیکی(آنلاین)

◻️مدرس کارگاه:

آقای دکتر حامد خانی

دکتری تخصصی آموزش پزشکی

◻️جهت کسب اطلاعات بیشتر:

◻️تماس با دبیرخانه:

051-38803674

051-38802279

◻️ارتباط با ادمین:

@confiici

◻️کانال تلگرام همایش

2021@iici

 روابط عمومی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

کارگاه های تخصصی هجدهمین همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان:

هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا

با همکاری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

◻️محور کارگاه:

چالش های نظری و عملی و فرصت های آموزش مجازی

◻️عنوان کارگاه:

آزمون های Open-Book الکترونیکی(آنلاین)

◻️مدرس کارگاه:

آقای دکتر حامد خانی

دکتری تخصصی آموزش پزشکی

◻️جهت کسب اطلاعات بیشتر:

◻️تماس با دبیرخانه:

051-38803674

051-38802279

◻️ارتباط با ادمین:

@confiici

◻️کانال تلگرام همایش

2021@iici

 روابط عمومی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد