کارگاه های تخصصی هجدهمین همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان:

هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا

با همکاری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

◻️محور کارگاه:

تجارب زیسته نقش آفرینان در محیط های آموزشی گوناگون در دوره بیماری کرونا و دلالت هایی برای آینده

◻️عنوان کارگاه:

تعیین سبک های یادگیری فراگیران و تعیین سناریوهای اقدام در آموزش و یادگیری در عصر پساکرونا

◻️مدرس کارگاه:

آقای دکتر فیروز نوری کلخوران

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

◻️جهت کسب اطلاعات بیشتر:

◻️تماس با دبیرخانه:

051-38803674

051-38802279

◻️ارتباط با ادمین:

@confiici

◻️کانال تلگرام همایش

2021@iici

 روابط عمومی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

کارگاه های تخصصی هجدهمین همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان:

هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا

با همکاری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

◻️محور کارگاه:

تجارب زیسته نقش آفرینان در محیط های آموزشی گوناگون در دوره بیماری کرونا و دلالت هایی برای آینده

◻️عنوان کارگاه:

تعیین سبک های یادگیری فراگیران و تعیین سناریوهای اقدام در آموزش و یادگیری در عصر پساکرونا

◻️مدرس کارگاه:

آقای دکتر فیروز نوری کلخوران

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

◻️جهت کسب اطلاعات بیشتر:

◻️تماس با دبیرخانه:

051-38803674

051-38802279

◻️ارتباط با ادمین:

@confiici

◻️کانال تلگرام همایش

2021@iici

 روابط عمومی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد