مقاله سرکارخانم دکتر رضوان حسین قلی زاده و همکاران که در مجله  Educational Management Administration & Leadership (JCR=Q1) در سال 2021 منتشر شده است.

A systematic review of key contextual challenges facing school principals: Research-informed coping solutions

Alireza Tamadoni & Rezvan Hosseingholizadeh & Mehmet Şükrü Bellibaş

Journal: Educational Management Administration & Leadership

DOI: https://doi.org/10.1177/17411432211061439

مقاله سرکارخانم دکتر رضوان حسین قلی زاده و همکاران که در مجله  Educational Management Administration & Leadership (JCR=Q1) در سال 2021 منتشر شده است.

A systematic review of key contextual challenges facing school principals: Research-informed coping solutions

Alireza Tamadoni & Rezvan Hosseingholizadeh & Mehmet Şükrü Bellibaş

Journal: Educational Management Administration & Leadership

DOI: https://doi.org/10.1177/17411432211061439