مقاله آقای دکتر مشهدی و دکتر ملکی و دکتر طباطبایی که در مجله  Neuropsychological Rehabilitation – (IF=2.868 , JCR=Q2) در سال 2022 منتشر شده است.

Psychometric Properties of the Childhood Executive Functioning Inventory (CHEXI): A Confirmatory Factor Analysis and Measurement Invariance by Sex and Age in Iranian Children

Ali Mashhadi, Zahra Hosseinzadeh Maleki, Jafar Hasani, Kazem Rasoolzadeh
Tabatabaei & Shirin Saleh

Journal: Neuropsychological Rehabilitation

Impact Factor: 2.868 , JCR:Q2

DOI: 10.1080/09602011.2021.2021952

مقاله آقای دکتر مشهدی و دکتر ملکی و دکتر طباطبایی که در مجله  Neuropsychological Rehabilitation – (IF=2.868 , JCR=Q2) در سال 2022 منتشر شده است.

Psychometric Properties of the Childhood Executive Functioning Inventory (CHEXI): A Confirmatory Factor Analysis and Measurement Invariance by Sex and Age in Iranian Children

Ali Mashhadi, Zahra Hosseinzadeh Maleki, Jafar Hasani, Kazem Rasoolzadeh
Tabatabaei & Shirin Saleh

Journal: Neuropsychological Rehabilitation

Impact Factor: 2.868 , JCR:Q2

DOI: 10.1080/09602011.2021.2021952