جشن حضور ویژه دختران دانشکده:

یک شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ از ساعت ۱۰ صبح در تالار مولوی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

c.jpg