برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  فاطمه حائری اسدی

عنوان : “تاثيرقصه گويي برارتقاي نگرش كارآفرينانه كودكان گروه سني ج…"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی

زمان : ساعت 10:00      روز یکشنبه 1400/12/15

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر معصومه تجعفري

استاديار گروه علم اطلاعات ودانش شناسي

 

 

 

استاد مشاور

دكتر محسن نوكاريزي

استاد گروه علم اطلاعات ودانش شناسي

 استاد مشاور

 

 

 

 

 

استاد داور

دكتر اعظم صنعت جو

دانشيار گروه علم اطلاعات ودانش شناسي

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكترحسن بهزادي

استاديارگروه علم اطلاعات ودانش شناسي

 

 

  

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  فاطمه حائری اسدی

عنوان : “تاثيرقصه گويي برارتقاي نگرش كارآفرينانه كودكان گروه سني ج…"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی

زمان : ساعت 10:00      روز یکشنبه 1400/12/15

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر معصومه تجعفري

استاديار گروه علم اطلاعات ودانش شناسي

 

 

 

استاد مشاور

دكتر محسن نوكاريزي

استاد گروه علم اطلاعات ودانش شناسي

 استاد مشاور

 

 

 

 

 

استاد داور

دكتر اعظم صنعت جو

دانشيار گروه علم اطلاعات ودانش شناسي

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكترحسن بهزادي

استاديارگروه علم اطلاعات ودانش شناسي