برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  علی مهدوی خواه

عنوان : “طراحي واعتباربخشي الگوي برنامه درسي مذاكره اي براي دوره متوسطه دوم…"

مقطع و رشته تحصيلي : دکتری، برنامه ريزي درسي

زمان : ساعت 14:00      روز یکشنبه 1400/12/15

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترطاهره جاويدي كلاته جعفرآبادي 

دانشيارمباني تعليم وتربيت

 

 

 

استاد مشاور

دكترمرتضي كرمي

دانشيارمطالعات برنامه درسي وآموزش 

 استاد مشاور

 دكترمقصودامين خندقي

 دانشيارمطالعات برنامه درسي وآموزش

 

 

 

استاد داور

دكترمحمودسعيدي رضواني

دانشيار مطالعات برنامه درسي وآموزش

 استاد داور

 دكترعليرضاصادقي 

 دانشياردانشگاه علامه طباطبايي

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر بهروز مهرام

دانشيارمطالعات برنامه ريزي درسي وآموزش

 

 

 

 

 

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  علی مهدوی خواه

عنوان : “طراحي واعتباربخشي الگوي برنامه درسي مذاكره اي براي دوره متوسطه دوم…"

مقطع و رشته تحصيلي : دکتری، برنامه ريزي درسي

زمان : ساعت 14:00      روز یکشنبه 1400/12/15

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترطاهره جاويدي كلاته جعفرآبادي 

دانشيارمباني تعليم وتربيت

 

 

 

استاد مشاور

دكترمرتضي كرمي

دانشيارمطالعات برنامه درسي وآموزش 

 استاد مشاور

 دكترمقصودامين خندقي

 دانشيارمطالعات برنامه درسي وآموزش

 

 

 

استاد داور

دكترمحمودسعيدي رضواني

دانشيار مطالعات برنامه درسي وآموزش

 استاد داور

 دكترعليرضاصادقي 

 دانشياردانشگاه علامه طباطبايي

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر بهروز مهرام

دانشيارمطالعات برنامه ريزي درسي وآموزش