برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : هيوا بهارلو

عنوان : «تهيه و تدوين معيارهاي ارزيابي عملكرد روان درمانگران»

مقطع و رشته تحصيلي: ارشد روان شناسی عمومی

زمان : روز سه شنبه مورخ  1402/12/15 ساعت: 11:15

 ms. baharloo