برگزاری جلسه دفاع رساله

 ارائه دهنده :  فائزه صلاياني

عنوان : «واكاوي گسستگي روابط زوج هاي ايراني ،تدوين وتعيين اثر بخشي مدل درماني»

مقطع و رشته تحصيلي: دانشجوي دكتري مشاوره

زمان : روز چهارشنبه مورخ  1402/12/23 ساعت : 12

salayani