برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : فاطمه ولايتي كبابيان

عنوان : «بررسي تاثير سطح سواد رسانه اي و اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه فردوسي مشهد بر نحوه برخورد آنها با آشوب اطلاعاتي بر اساس چارچوب آگاروال و السعيدي»

مقطع و رشته تحصيلي: ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي

زمان : روز سه شنبه مورخ 1402/12/22ساعت: 12:00

velayati