برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده :  عليرضا قاسمي ورنامخواستي

عنوان : «تاثير ظرفيت حافظه كاری، به روز رساني حافظه انعطاف پذيري شناختي بر اثر نفوذ مداوم اطلاعات تحريف شده در مورد مهاجرت هاي غيرقانوني: نقش ميانجي عواطف مثبت و منفي»

مقطع و رشته تحصيلي: ارشد روان  شناسي

زمان :  روز چهارشنبه  مورخ  1402/12/23 ساعت: 10ghasemi11